ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι αναγκαία η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων με βάση το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητάμε μόνο στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να σας υλοποιήσουμε την συνεργασία μας και παραγγελία σας με ακρίβεια και συνέπεια καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας. Έτσι όταν επιθυμείτε να ξεκινήσει η συνεργασία μας στα πλαίσια της υπάρχουσας ή δυνητικής παραγγελίας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας ή την επωνυμία της εταιρείας σας, τη διεύθυνση σας ή την έδρα της εταιρείας σας, τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου (ΑΦΜ), την Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκετε, τον αριθμό του σταθερού και κινητού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), όνομα και τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας κ.τ.λ. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

– Την τιμολόγηση και λογιστική απεικόνιση των εμπορευμάτων κι υπηρεσιών που σκοπεύετε να αγοράσετε
– Την εκπλήρωση των όρων των επιμέρους υπηρεσιών στα πλαίσια της εμπορικής μας συναλλαγής
– Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών μας και after sales εξυπηρέτηση,
– Την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
Κατ’ εξαίρεση η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
· Η δημοσιοποίηση/διοχέτευση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας και συνεργασίας μας.
· Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή .

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου  περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.